Overslaan en naar de inhoud gaan

Uw privacy is belangrijk voor Manibus BVBA en uw vertrouwen is van het grootste belang.
In deze Verklaring maakt Manibus BVBA openbaar welk informatiebeleid het hanteert in het kader van haar werking waarbij diverse persoonsgegevens verzameld, bijgehouden en gebruikt worden. 

Inhoud

I. Persoonsgegevens
II. Het verzamelen van persoonlijke gegevens
III. Van wie hebben we persoonsgegevens
IV. Welke persoonsgegevens
V. Gebruik van persoonsgegevens
VI. Bewaartermijn persoonsgegevens
VII. Uitwisseling van persoonsgegevens
VIII. Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie
IX. Vragen over Privacy en toegang tot gegevens
X. Cookies, action tags en andere technieken
XI. Bericht van wijzigingen
XII. Aanvaarding

I Persoonsgegevens

Persoonsgegevens dienen zeer ruim geïnterpreteerd en zijn alle informatie die het toelaten om u als natuurlijk persoon te identificeren. Hierbij kan concreet gedacht worden aan uw naam, adresgegevens, e-mail, foto’s, telefoonnummer, locatiegegevens, maar ook gegevens omtrent uw vermogen, familiale situatie, beroepsactiviteiten, edm. 
De informatie over rechtspersonen valt daarentegen niet onder het begrip ‘persoonsgegevens’.
U geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks door aan Manibus BVBA, bijvoorbeeld in de rechtstreekse contacten met het kantoor. Andere gegevens krijgt Manibus BVBA mogelijks via derden, zoals bvb. andere adviseurs waarmee u samenwerkt.

II Het verzamelen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld indien u cliënt bent bij Manibus BVBA of indien u contact met ons heeft.
In principe is uw toestemming vereist om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken en kan deze toestemming op elk ogenblik ingetrokken worden. De toestemmingsvereiste vervalt evenwel wanneer de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is:

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • Om de vitale belangen van een natuurlijk persoon te beschermen;
  • Voor de vervulling van een taak van algemeen belang;
  • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Manibus BVBA of een derde;

Concreet zal Manibus BVBA doorgaans geen toestemming nodig hebben voor het verwerken van uw persoonsgegevens omdat dit gebeurt in het kader van een dienstverleningsovereenkomst waarbij u als cliënt beroep doet op de expertise en diensten van Manibus BVBA.
Tevens zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden in uitvoering van wettelijle verplichtingen zoals in het kader van de antiwitwaswetgeving.
Manibus BVBA zal bovendien persoonsgegevens verzamelen en bewaren met oog op het garanderen van de veiligheid en het verbeteren van de dienstverlening, hetgeen gerechtvaardigde belangen zijn waardoor de toestemmingsvereiste niet speelt.

III Van wie heeft Manibus BVBA persoonsgegevens

Manibus BVBA beschikt over de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Manibus BVBA.
Persoonsgegevens worden o.m. verzameld in het kader van de aanleg van dossier, wanneer er contact is (geweest) per e-mail, telefonisch of op een andere wijze, tevens als men contactpersoon of vertegenwoordiger van een zakelijke klant is.

In bepaalde omstandigheden beschikt Manibus BVBA over persoonsgegevens zonder dat er sprake is van een directe cliëntenrelatie. Meestal is dit het geval omdat een cliënt ons informatie verstrekt in het kader van zijn of haar dossier, waarbij gegevens overgemaakt worden van bijvoorbeeld familieleden of contractuele tegenpartijen.

IV Welke persoonsgegevens

Gegevens over wie u bent

Hierbij kan gedacht worden aan volgende gegevens:

  • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en dat van uw onderneming of stichting, namen van contactpersonen en vertegenwoordigers van uw onderneming, edm.;
  • De gegevens die op uw identiteitsbewijs staan;
  • uw hoedanigheid (bijvoorbeeld gemachtigde, wettelijk vertegenwoordiger, bestuurder of borg).

Gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst :
Hierbij gaat het over gegevens die noodzakelijk zijn om uw belangen als cliënt te kunnen behartigen bij het uitvoeren van onze taken als vermogensadviseur. Concreet zou het bvb. kunnen gaan over financiële gegevens (inkomsten, bezittingen, investeringen, totale inkomsten, beroepsinkomsten, spaargelden, enz.), beroepsactiviteiten (aard van de activiteit, aard van de goederen of diensten die worden geleverd, enz.), persoonlijke gegevens (familiale situatie, naam partner, huwelijksdatum, aantal kinderen, bloedverwantschappen, echtscheiding, enz.), edm.

Gevoelige persoonsgegevens

Zulke gegevens zullen enkel verwerkt worden mits uw uitdrukkelijke toestemming als cliënt en zullen uitsluitend aangewend worden voor de doeleinden waarvoor ze verstrekt worden.

V Gebruik van persoonsgegevens

Als u een beroep doet op de diensten van Manibus BVBA moet steeds een minimum van gegevens verstrekt worden. Zonder bepaalde gegevens kan Manibus BVBA u als cliënt niet bijstaan.

In de volgende alinea's wordt meer gedetailleerd beschreven op welke manier Manibus BVBA  persoonsgegevens kan verwerken.
De term “verwerken” is een wettelijk begrip. Het is een heel breed begrip, waarbij het gaat om alles wat men kan doen met persoonsgegevens: van verzamelen tot vernietigen. De Europese algemene verordening gegevensbescherming definieert “verwerking” als volgt: “het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstekken door middel van doorzending, verspreiden of op een andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens”.

Manibus BVBA mag uw persoonsgegevens niet zomaar verwerken; er moet een rechtmatig doel en een wettelijke grondslag voor de verwerking bestaan. Wij verwerken persoonsgegevens onder meer voor volgende specifieke doeleinden:

Uitvoering van onze overeenkomsten

Persoonsgegevens zullen in eerste instantie gebruikt worden in het kader van de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst. Middels de verstrekte persoonsgegevens zullen wij de cliënt o.m. kunnen contacteren en advies op maat verlenen.

Tevens worden persoonsgegevens verwerkt in het kader van het algemeen dossierbeheer, met inbegrip van facturatie.

Registratie van emails, gesprekken, chats en andere contacten

In het kader van de uitvoering van het dienstverleningscontract zal er contact zijn tussen Manibus BVBA en de cliënt. Dit contact kan telefonisch, per mail of via chat bestaan. De cliënt deint zich ervan bewust te zijn dat deze contacten kunnen gemonitord en/of bewaard worden ten behoeve van het opleiden van personeel, het bewaken van de kwaliteit of het bijhouden van bewijs inzake een bepaalde transactie of een bepaald contact.

Bescherming van rechten en eigendommen

Wanneer Manibus BVBA redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van Manibus BVBA, onze business partners, leveranciers, cliënten of anderen in het geding zijn, kan Manibus BVBA uw informatie gebruiken of beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen. Bovendien behoudt Manibus BVBA zich het recht voor uw persoonsgegevens te onthullen wanneer dit bij wet van Manibus BVBA wordt verlangd en wanneer Manibus BVBA van mening is dat onthulling noodzakelijk is ter bescherming van haar rechten of die van anderen, of om te voldoen aan een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure inzake onze websites.

Personalisering websites

De informatie die Manibus BVBA over u verzamelt kan door Manibus BVBA gebruikt worden om de cliënt op een persoonlijke manier met haar websites te laten werken. Zo kan Manibus BVBA de cliënt bijvoorbeeld content aanbieden waar deze belangstelling voor heeft en kan Manibus BVBA het navigeren op de sites voor de cliênt eenvoudiger maken.

Marketing

Manibus BVBA houdt de cliënt graag op de hoogte, bijvoorbeeld met e-mails en nieuwsbrieven. Ook hiervoor zijn persoonsgegevens nodig.
Net als de informatie die Manibus BVBA indirect over haar klanten heeft verzameld, kan de door de klant aan Manibus BVBA verstrekte informatie door Manibus BVBA worden gebruikt voor marketingdoeleinden. De cliënt kan evenwel op elk gewenst moment kenbaar maken dat hij/zij geen marketingmateriaal meer van Manibus BVBA wenst te ontvangen. De cliênt kan daartoe de uitschrijvingsinstructies ("unsubscribe") die zijn opgenomen in elke e-mail die de cliênt  van Manibus BVBA ontvangt, of de wens tot uitschrijving te kennen geven tijdens de rechtstreekse contacten met Manibus BVBA.

VI Uitwisselen van persoonsgegevens

In principe deelt Manibus BVBA de verzamelde persoonsgegevens niet met anderen, behoudens indien er een gegronde reden of verplichting voor is.

Overname handelsfonds

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin Manibus BVBA, om strategische of andere zakelijke redenen, besluit om het handelsfonds te verkopen, het kantoor te laten fuseren of anderszins te reorganiseren. Een dergelijke transactie kan met zich meebrengen dat er persoonsgegevens worden onthuld aan mogelijke of feitelijke kopers. Het is gebruikelijk dat Manibus BVBA bij zulke transacties passende bescherming van gegevens nastreeft.

Verplichte mededelingen

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure onthuld dienen te worden aan overheidsinstanties. 

VII Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

Gepaste veiligheidsmaatregelen

Manibus BVBA wenst de persoonsgegevens van haar cliënteel te beschermen en de nauwkeurigheid ervan te handhaven. Manibus BVBA implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.
Indien er zich desalniettemin een inbreuk voordoet in verband met de persoonsgegevens dewelke een waarschijnlijk hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van het cliênteel, wordt onverwijld melding gemaakt van de inbreuk. 

Toezicht op de verwerking van persoonsgegevens.
De gegevensbeschermingsauthoriteit (privacycommissie) controleert of de wettelijke vereisten inzake bescherming van persoonsgegevens nageleefd worden, kan ondernemingen ter verantwoording roepen en desgevallend sancties opleggen indien de wettelijke regels niet nageleefd worden.

VIII Bewaartermijn persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor het doel waarvoor deze gegevens gebruikt worden.
Gegevens die tijdens het recruitment proces worden verzameld, zullen verwijderd worden op het ogenblik dat het duidelijk is dat de kandidaat niet aangenomen wordt. Indien de gegevens van de kandidaat behouden blijven voor eventuele toekomstige aanbiedingen, wordt de kandidaat hiervan in kennis gesteld en kan deze hiertegen alsnog bezwaar maken en om de verwijdering verzoeken.
Bent u geen cliënt (meer), maar wel ingeschreven op onze nieuwsbrieven, dan bewaren wij uw persoonsgegevens zolang u zich niet heeft uitgeschreven.

IX Vragen over Privacy en toegang tot gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Tim Nijsmans.
Als u een vraag heeft over deze Privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens door Manibus BVBA, kan steeds vrijblijvend contact opgenomen worden met:
Tim NIJSMANS, 
Tel.: 03/302.48.92
E-mail: info@vermogensgids.be

Als u inzage of een kopie wenst te krijgen van bepaalde gegevens die u aan Manibus BVBA heeft verstrekt, of als u merkt dat de gegevens onjuist zijn en u wilt dat wij deze corrigeren, kan u ons contacteren, zoals hierboven aangegeven.

Voordat Manibus BVBA gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij u mogelijks een bevestiging van uw identiteit en mogelijks ook andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.
Verder heeft eenieder het recht om Manibus BVBA te verzoeken zijn of haar persoonsgegevens te wissen (‘recht op vergetelheid’) of om de verwerking van de persoons-gegevens te beperken. Er zal geval per geval nagegaan worden in welke mate aan zulke verzoeken tegemoet gekomen kan worden, hetgeen binnen de 30 dagen gecommuniceerd wordt. Bij gebreke aan overeenstemming heeft de betrokkene steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende authoriteit (Gegevensbeschermingsauthoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - +32 (0)2 274 48 00 – commission@privacycommission.be). 

X Cookies, action tags en andere technieken

Cookies

Op de website van Manibus BVBA worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

U moet geen cookies aanvaarden op onze website. Hoewel de meeste browsers initieel voor het aanvaarden van cookies zijn ingesteld, kan u uw browser instellen zodat u wordt verwittigd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies in het algemeen te weigeren.

Action tags

Action tags, ook gekend als webbakens of gif tags, zijn een webtechnologie die wordt aangewend om het gebruik van een website na te gaan, zoals het aantal keren dat een bepaalde pagina werd bekeken. Action tags zijn niet zichtbaar voor u, en elk deel van onze website, inbegrepen nieuwsbrieven of e-mails die door ons worden gestuurd, kunnen action tags bevatten. Wij kunnen mogelijk beroep op verschillende derden doen teneinde het gebruik van onze website na te gaan middels de action tags.

Door het gezamenlijk gebruik van cookies en action tags kunnen wij waardevolle gegevens verzamelen voor de verbetering van onze website en onze internetdiensten. Wij geven uw persoonsgebonden gegevens niet door aan derden.

Doorverwijsknoppen

Op onze website zijn tools opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Google en Wordpress. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Google en Wordpress zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).
Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Google en Wordpress (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

XI Bericht van wijzigingen

Wanneer er wezenlijke veranderingen of updates worden aangebracht in deze Privacyverklaring, zullen we gedurende 30 dagen bovenaan deze pagina een bericht plaatsen waarmee we gebruikers op deze veranderingen of updates wijzen. Indien wij uw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen we u daarvan in kennis en krijgt u de mogelijkheid om aan te geven of wij uw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

XII Aanvaarding

De Privacyverklaring wordt tevens aanvaard door de gebruikers van de website van het Manibus BVBA en waarbij de gebruiker ermee instemt dat Manibus BVBA zijn persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacyverklaring.